ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

พัฒนาแอปพลิเคชั่นด้วย Visual C# 2008
หมวด : คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : บัญชา ปะสีละเตสัง
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือที่จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้การพัฒนาแอปพลิเคชั่นด้วย Visual C# 2008 ได้อย่างละเอียด ครอบคลุมการใช้งาน VC# ทุกเวอร์ชั่น โดยศึกษาตั้งแต่ ความรู้พื้นฐานทั่วไปของ Visual C# การใช้คอนโทรลขั้นพื้นฐานจนถึงคอนโทรลระดับสูง ตลอดจนการจัดการฐานข้อมูลด้วย ADO.NET และ Crystal Reports อธิบายเนื้อหาอย่างเป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมตัวอย่างงานที่นำไปปรับใช้ได้จริง ร่วมกับ Web#, Text# และ App# ซึ่งจะช่วยเพิ่มทักษะการเขียนโปรแกรม และมองเห็นแนวทาง ที่จะนำไปประยุกต์ใช้งานได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น