ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

เทคโนโลยีหล่อลื่นตลับลูกปืนด้วยจาระบี
หมวด : อุตสาหกรรม
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : รศ.ดร. สุรพล ราษฎร์นุ้ย
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ :  หนังสือหนังสือ "เทคโนโลยีหล่อลื่นตลับลูกปืนด้วยจาระบี" เล่มนี้ เหมาะสำหรับประกอบการเรียนการสอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยเนื้อหา 11 บท ด้วยกัน ได้แก่ บทนำ การสึกหรอและไตรโบโลยีเบื้องต้น โหมดของการหล่อลื่นแบริ่ง ชนิดของจาระบี การประมาณ (คำนวณ) ค่าอายุขัยของจาระบีที่ใช้หล่อลื่นแบริ่ง ปริมาณจาระบีในการหล่อลื่นแบริ่ง วิธีการในการหล่อลื่นด้วยจาระบี วิธีการทดสอบจาระบี การอ่านสเปกของจาระบี ข้อปฏิบัติในการบำรุงรักษาแบริ่ง และการชำรุดและการวิเคราะห์การชำรุดของแบริ่งที่หล่อลื่นด้วยจาระบี โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมภาพประกอบชัดเจน เข้าใจง่าย