ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

การติดตั้งไฟฟ้า 1 (รหัสวิชา 3104-2001)
หมวด : อุตสาหกรรม
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : พลวิรัฐ รัชอนันท์พงษ์
ยอดคงเหลือ : 5
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : "การติดตั้งไฟฟ้า 1" เล่มนี้ ได้เรียบเรียงขึ้นตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า มีเนื้อหาเกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าที่เป็นไปตามมาตรฐาน วสท.2001-56 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช่อยู่ในปัจจุบัน เนื้อหาภายในประกอบไปด้วยภาคทฤษฎี 6 บท ซึ่งกล่าวถึงพื้นฐานของระบบไฟฟ้า ตลอดจนการออกแบบตู้จ่ายไฟหลัก และในบทที่ 7 เป็นเนื้อหาของใบงานการติดตั้งอุปกรณ์และการประกอบตู้จ่ายไฟหลัก โดยมีทั้งหมด 10 ใบงาน ซึ่งสามารถใช้ประกอบการเรียนการสอน และสำหรับเรียนรู้ด้วยคนเองได้เป็นอย่างดี