ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ทฤษฏีและปฏิบัติ เครื่องรับโทรทัศน์ เล่ม 2
หมวด : วิทยาการเทคโนโลยี
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : รศ.บุญชัด เนติศักดิ์
ยอดคงเหลือ : 5
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือ ทฤษฏีและปฏิบัติ เครื่องรับโทรทัศน์ (เล่ม 2) นี้มีเนื้อหาและข้อมูลประกอบที่ทันสมัย ครอบคลุมเรื่องราวของเครื่องรับโทรทัศน์สีทุกระบบ ทั้งภาคหฤษฎีและปฏิบัติ เหมาะสำหรับใช้ในการเรียนการสอนวิชาเครื่องรับโทรทัศน์สีชั้นสูง เนื้อหาเป็นเรื่องของโทรทัศน์สีแอนะล็อกที่ใช้วิธีควบคุมและจัดการด้วยสัญญาณดิจิตอลและระบบไมโครคอมพิวเตอร์ เริ่มจากทฤษฏีแสงสีในเครื่องรับโทรทัศน์ สัญญาณการส่ง และมาตรฐานระบบโทรทัศน์ทั่วโลก เจาะลพึกกระบวนการดิจิตอลและระบบไมโครคอมพิวเตอร์ที่ใช้ควบคุมและจัดการโทรทัศน์แอนะล็อก การควบคุมดูแลผ่านบัส I2C การแสดงผลภาพจอกว้าง   16:9 โทรทัศน์จอแบน การแสดงผลด้วยจอพลาสมา โทรทัศน์ระบบรวมระบบ NTSC/PAL/SECAM ระบบแสกนภาพ 100/120 Hz